Methodist Shona Hymn 44

Ndiani pane zamba
Vafudzi vopfugama?

   Ndiye Jesu! zvoshamisa!
   Ndiye Mambo wokubwinya!
   Topfugama kwaari,
   Mutunhidze ndiMwari.


Ndiani ane nzara
Pasango ari oga?

Ndiani wodzidzisa
Dama rakanakisa?

Ndiani anorapa
Vose vanorwadziwa?

Ndiani anochema
Paguva raRazaro?

Ndiani wokwaziswa
Nedzimbo nokufara?

Ndiani woteura
Pausiku mumuda?

Ndiani pam’chinjikwa
woregerera mhandu?

Ndiani anomuka
Kutinunura isu?

Ndiani anotonga
Nengoni nokubwinya?

Hymn Details

One thought on “Hymn 44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.