Methodist Shona Hymn 37

Vafudzi zvavakarinda
Usiku musango,
Vakatumirwa ngirozi
Ichipenya kwazvo.

Ikati: Regai kutya,
Ndokupai mose
Mashoko anofadzisa
Kwamuri navose.

Ikoko kubetrehema
Nhasi mazvarirwa
Kristu Ishe noM’ponisi
wavanhu venyika.

Mucheche wabva kudenga
Muchanomuona
wafukidzwa nemicheka
Arere muzamba

Ngirozi zvayakapedza
Dzimwe dzakauya;
Dzikaimba kuna Mwari
Dzikamurumbidza.

Ngaarumbidzwe kum’soro,
Mwari wedu nhasi,
Norunyararo ruvepo
Kuvanhu venyika.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.