Methodist Shona Hymn 38

Mwana M’tsvene, wakapfava
Anorara muzamba;
Mombe idzo hadzizive
Kuti Mwana ndiMambo;
Ingirozi dzinokudza
Nokufara, dzichiimba
Kuti Mwana ndiMambo.

Zvakanzwiwa navafudzi
Nyaya dzakanakisa;
Ingirozi dzichiimba
Kuti Kristu wazvarwa;
Naizvozvo ngatifare,
Tichiimba nziyo dzedu
Kuti Kristu wazvarwa.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.