Methodist Shona Hymn 36

Kristu, ‘Manueri!
NdiMwari anesu!
Tinovonga uyu musi
wokuzvarwa kwenyu.

Tinofunga nhasi
Nokupfava kwenyu;
Mune mbiri seyaMwari
Mukava muranda.

Izvo zvamaita
Maitira isu;
Tigoti nebasa renyu
Tiwanewo nzira.

Takarasikiswa
Nokuipa kwedu,
Makazotidzora isu
Mune chakaipa.

Jesu muri nzira
Iyo yechokwadi,
Vose vanofamba nayo
Vanowana ngoni.

zvino toti Jesu
Tokurumbidzai,
Tinoimba tichifara
Nokuuya kwenyu

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.