Methodist Shona Hymn 270

Vachenjeri ivo
Vabva kure sei
Kuzoona Jesu,
Mwana Mutsvene!

zvatinomushuva
Achava pedyo,
Nyika yatigere
Inyika yake.

Vanomunamata
Vachamuwana,
Vasangane naye
Mangwanangwana.

Nomuminda yedu
Nomukukohwa,
Nyangwe pamisika
Towana Jesu.

Vabati vehove
Votaura naye
Savadzidzi vake
PaGaririya.

wese musha, muno
Munyika yedu,
Unganatswe naye,
Sowebhetani.

Kana tichimuda
Ari pedyo sei!
wotsvaka kugara
Mumwoyo yedu

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.