Methodist Shona Hymn 271

Jesu shamwari yavana
Shamwari yedu
Ndichengetei, ndive pedyo kwamuri.

Ngandidzidze ndichikura
Nokururama,
Maiva muduku makachenjera.

Regai kundisiya ndoga,
Shamwari yangu,
Ndichakudai kudzamara pakufa.

Copyright: by permission of oxford University Press.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.