Methodist Shona Hymn 28

Uyai maKristu
No’faro norukundo;
Uyai, uyai kubetrehem;
Onai wazvarwa
Ishe wokudenga;
Uyai, timurumbidze, Kristu Ishe.

Mwari waMwari,
Kupenya kokupenya;
Haashore mimba yemhandara;
Mwanakomana
WaMwari chokwadi;
Uyai, timurumbidze, Kristu Ishe.

Ombai ngirozi,
Ombai nokufara,
Ombai imi mose vokudenga;
Ngaarumbidzwe
Wokumsorosoro;
Uyai, timurumbidze, Kristu Ishe.

Tokukwazisai
Mazvarwa iri zuva,
Tinokurumbidzai, Kristu Ishe;
Izwi rababa,
Zvino muri pano;
Uyai, timurumbidze, Kristu Ishe

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.