Methodist Shona Hymn 29

Ingirozi dzinoimba
Mbiri kuMambo mutsva;
Rugare rwasvika pano
Mwari wakava munhu.
Farai marudzi ose,
Imbai nedzokudenga,
Paridzai mashoko
Kristu wazvarwa pano.

   Ngirozi dzinoimba
   Mbiri kuMambo mutsva.


Kristu wokudzwa kudenga,
Kristu Mambo mukuru,
zvino wakasvika kuno,
wakazvarwa somunhu.
Honai Mwari munyama
Muomberere somunhu,
Anotifarirawo
Mwari wedu anesu.

Haatsvake kurumbidzwa
wakazvarirwa isu,
Tirege kupera kufa
Asi tizvarwe patsva.
Changamire She wedenga,
Changamire She wengoni,
zuva redu rabuda
Rinotipa upenyu.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.