Methodist Hymn

Hymn 30

Inzwai heri izwi
Rinobva kumakore;
Kwakasvika ngirozi
Dzichibvako kudenga.

   Inzwai dzinoimba
   Dzinoimba naMambo,
   Dzokudza norufaro
   Dzosuma nhau dzake.


NdiJesu uyo Mambo,
Dzinoparidza naye,
Iye achangozvarwa
Ikoko betrehema.

Faraizve vatadzi
Muvonge kuna Jesu,
Namatai kwaari
Nokuti anotida.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.