Methodist Shona Hymn 27

Imi makonhi emwoyo,
zarukai, mukwidzike!
Uyu Mambo woutsvene
Anoda kuti apinde.

Uyu Mambo woutsvene!
Reva, ndianiko iye?
Uyu Mambo woutsvene
Ndiye Jesu uyu Mambo!

Ane nyasha dzakanyanya
Ane simba rose guru
Nokubvuma kwake kose,
Angakuitire iye.

   Tarisazve nziyo idzi: 48, 192.
   jesu kristu :
kuzvarwa kwake

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.