Methodist Shona Hymn 268

Uyai imi vana, uyai unganai
Kumusha webetrehema mose uyai
Manenji aitwa panyika, onai!
Ndibaba wedenga waita kudai!

watuma Mwana’ke, waberekwa ‘po;
Uyai timuone maaiswa ‘mo;
Avete mudanga; wanakawo sei,
Uyai vana mose, mugwadamirei!

Maria naJosefa ndivo varipo,
Vafudzi naivo vatosvikawo;
Vakanzwa vatumwa voimba: Farai!
Chinzwai nemi mose, vachikuudzai!

Vatumwa vakati: Musatye onai,
Mufaro mukuru ndowatokupai;
onai, maponerwa mumusha uko,
wamakamboshuva wazosvika ‘po.

wauya, togoraramiswa naye;
Isu, tarasika, tigodzoswazve;
NdiMwana wababa avete apo;
Hendei betrehema tinamate’ko.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.