Methodist Shona Hymn 267

Kure muzamba iro, pasina rukukwe,
Ishe Jesu muuduku akakotsirapo;
Nyenyedzi dzakapenya, dzikamutarisa
Ishe Jesu muduku arere pauswa.

Nemombe dzakakuma, Mwana wakamutswa,
Ishe Jesu muuduku haana kuchema;
Ndokudai Ishe Jesu, nditarisei pano
Muve neni dakara zuva rabudazve.

Ndinokukumbirai kuti muve neni,
Mugare muchindida, muchindidzidzisa;
Chengetai vana vose, muvaropafadze,
Mutigadzire kuti tiende kudenga.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.