Methodist Shona Hymn 266

Mufudzi ropafadzai
Ini hwayana yenyu;
Ndichengei pausiku
Kudakara mangwana.

Mandiperekedza nhasi,
Ndinotenda maurano;
Makandipa imba yangu;
Inzwai ndoteura.

Mundiregerere zvivi;
Fadzai hama dzangu;
Ngandiendewo kudenga
Kwandinoda kugara.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.