Methodist Shona Hymn 71

Unotii nhasi, Kufa?
Newe Gara guru?
Makurirwa mose imi
NaShe wokudenga.

Jesu wakambofa kare
Wakapinda guva;
Asi wakazomukazve
Agere kudenga.

Muvongei, imi vanhu,
Nhasi wakakwira,
Anogara paupenyu
wakambenge afa.

Muvongeiwo ngirozi,
Ikoko kudenga;
basa wakaripedzisa
Rapanyika ino.

Wakagadzwa namasimba,
Noumambo hwose;
Anokudzwa negovero
Rengirozi dzose.

Kana takatendeseka
Tichakwidzwa naye,
Tichamurumbidza iye
Pamwe nengirozi.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.