Methodist Shona Hymn 70

Jesu, makati mamuka
Mukazviratidza kuna vadzidzi,
Imi zviratidzei kwatiri.
She makaita mwoyo yavanhu kuti ipise,
Pfutidzai pfungwa dzedu nokunzwira kwedu kuti
Tigamuchire chokwadi chenyu.

Makabisa nokupedza
Kutya kwemwoyo yeshamwari dzenyu,
Tipeiwo runyararo rwenyu,
Jesu imi makapa vadzidzi venyu zvokudya,
Tipeiwo chingwa icho chokudenga tigochidya,
Tigogutsa hwai dzenyu nacho.

She Jesu zvamakatumwa,
Imi makatuma vapostoriwo,
Mukavaraira kupupura;
Titumirei simba rokuita basa renyu,
Tiite uchapupu kusvikira kunyika dzose
Kuti vakurumbidzei vose.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.