Methodist Shona Hymn 69

Namangwanangwana
Yaburuka pasi
Ngirozi yaIshe
Yasaira ibwe.

   Simudzai mazwi mose,
   Murumbidzei, wamuka She.


Vachengeti vanzwa
Nokutya kukuru,
Vakawira pasi
Vakange vakafa.

Wamuka pakufa
Kusingaonekwe,
Wakurira guva
Tenzi wazvo zvose.

Vana vokuyedza
Simukai naye;
Ndiye nyamatsatsi
Anotipenyera.

Chisiyai muguva
Kuipa kwakare;
Vigwai pamwe naye;
Murarame naye.

Tinoimba Tenzi
Nemwoyo nesimba;
Isu tiri venyu
Imi muri wedu.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.