Methodist Shona Hymn 11

Tunhai Ishe, matenga,
Nengirozi dzedenga;
zuva mwedzi pemberai,
Mutunhei nyenyedzi.

Tunhai zvaataura
Pasi panzwe ‘zwi rake:
Mirau isazotyorwa
Yokuvatungamira

Tunhai Ishe nokuti
wakavimbisa kare,
Akagotipa kukunda
Rufu nezvivi zvose.

NdiMwari woruponiso;
Matenga paridzai;
Denga nenyika nazvose
Kuwai zita rake.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.