Methodist Hymn

Hymn 10

Mufudzi ndiye Jehovha,
Anondichengeta,
Hapana chandinoshaya
Ndichivimba naye.

Pana mafuro manyoro
Ndinoguta kwazvo,
Ndinorara norugare
Ndisingavhundutswe.

Anomutsa mweya wangu
Anondiponisa,
Panzira dzokururama
Anondifambisa.

Nyangwe ndifambe murima
Handingatye chinhu
Nokuti imi muneni
Munondinyaradza

Mandigadzirira kudya
Mberi kwavavengi,
Mandizodza namafuta
Handishaye chinhu

Nduramo netsitsi dzenyu
zvinozova neni,
Ndichagara naJehovha
Nokusingapere.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.