Methodist Shona Hymn 10

Mufudzi ndiye Jehovha,
Anondichengeta,
Hapana chandinoshaya
Ndichivimba naye.

Pana mafuro manyoro
Ndinoguta kwazvo,
Ndinorara norugare
Ndisingavhundutswe.

Anomutsa mweya wangu
Anondiponisa,
Panzira dzokururama
Anondifambisa.

Nyangwe ndifambe murima
Handingatye chinhu
Nokuti imi muneni
Munondinyaradza

Mandigadzirira kudya
Mberi kwavavengi,
Mandizodza namafuta
Handishaye chinhu

Nduramo netsitsi dzenyu
zvinozova neni,
Ndichagara naJehovha
Nokusingapere.

Hymn Details

Mufudzi Ndiye Jehovah – Lillian Mhandu

Mufudzi Ndiye Jehova – Zimpraise

Mufudzi Ndiye Jehova – Reverend T. Chivaviro

Psalm 23:1-6 (King James Version)

1 The Lord is my shepherd; I shall not want.

2 He maketh me to lie down in green pastures; He leadeth me beside the still waters.

3 He restoreth my soul; He leadeth me in the paths of righteousness for His name’s sake.

4 Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil; for Thou art with me; Thy rod and Thy staff, they comfort me.

5 Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies; Thou anointest my head with oil; my cup runneth over.

6 Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life; and I will dwell in the house of the Lord for ever.

Mapisarema 23 – Bhaibheri Dzvene MuchiShona Chanhasi

1 Jehovha ndiye mufudzi wangu, hapana chandingashayiwa.

2 Anondivatisa pamafuro manyoro, anondisesedza pamvura inozorodza,

3 anoponesa mweya wangu. Anondifambisa panzira dzokururama nokuda kwezita rake.

4 Kunyange ndikafamba nomumupata womumvuri worufu, handingatyi zvakaipa, nokuti imi muneni; tsvimbo yenyu nomudonzvo wenyu zvinondinyaradza.

5 Munondigadzirira tafura pamberi pavavengi vangu. Munozodza musoro wangu namafuta; mukombe wangu unopfachukira.

6 Zvirokwazvo kunaka kwenyu norudo rwenyu zvichanditevera, mazuva ose oupenyu wangu, uye ndichagara mumba maJehovha nokusingaperi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.