Methodist Shona Hymn 13

Mununuri ngaakudzwe
Nedzi ndimi zhinji,
Mbiri yaMwari wedenga
Nemabasa ake.

Ishe Mwari mune nyasha,
Chindibatsirai
Kuparidza pasi pose
zita renyu guru.

Jesu! zita rine simba
Rinotanda kutya,
Rinonyaradza vatadzi
Rinopa upenyu.

Nokunzwa kudana kwake
Vakafa vomutswa,
Vanochema vanofadzwa,
Varombo votenda.

Anoparadza kuipa,
Anosunungura;
Ropa rake rine simba,
Rakandishambidza.

Onai zvitadzo zvenyu
zviri pana Jesu;
Ndiye wava diramhamba
Rakapirwa vanhu.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.