Methodist Shona Hymn 14

Hozana wokudenga
Ndo’imba nezwi rangu,
Kumwana waDhavhidhi
wouya kwandiri;
Hozana, ndiyamure
Pakurema kwangu
wouya asadanwa
Muponisi wangu.

Ndasunungurwa nemi
Mutorongo rangu;
Rakadimurwa nemi
Iro joti rangu;
Rakandirasikisa
Ndasiya upenyu,
Makandifarisazve
Pakuchema kwangu.

Ndoshonga dzakadini
zvomondishanyira?
Ndigadzirirei imi
Mwoyo wangu wose;
Ndoupira kwamuri
Mununuri wangu
Ndopfugama kwamuri
Chokwadi She wangu.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.