Methodist Shona Hymn 15

Mununuri wedu
wasvika kwatiri;
Mwoyo yedu yose
Ngaifare nazvo:

   Mununuri wazosvika!
   Mununuri tinomunzwa!


Tose ngatifare
Pane uso hwake;
Tidzokere kwa’ri
Nokudana kwake:

Tinodiwa naye
Mununuri wedu:
Naye ngatifare
Nayo mwoyo yedu;

Anotizivisa
Nedzo tsitsi dzake
Anokoka tose
Kune denga rake:

Hymn Details

2 thoughts on “Hymn 15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.