Methodist Shona Hymn 16

Ngatiimbe nengirozi
Dziri mberi kwaShe;
Ndimi dzadzo dziri zhinji
‘Faro rumwe chete.

Rakafanera Gwayana
Dzinodaro idzo,
Nesu tinokurumbidza
watakabayirwa.

Makafanera Jesu She
Kupiwa rukudzo;
Rudo nokuropafadzwa
Toisa kwamuri.

zvinhu zvose zvakasikwa
Ngazvimurumbidze;
Iye wagadzwa umambo
Nokumutunhidza.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.