Methodist Shona Hymn 17

Chokwadi zita raJesu
Rakanaka kwazvo;
Rinonyaradza mutendi,
Rinofusa kutya.

Rinorapa mweya wake,
Rinomunyaradza;
Rinomupa kuzorora
Nokudya komweya.

Dombo randinovakira,
Nzvimbo yokuvanda;
Dura risingacheredze
Rizere nengoni.

Jesu, Mambo noMuprista.
Sahwira, mufudzi,
Nzira yangu, noUpenyu,
Ndokurumbidzai.

Panenge mwoyo waneta,
Usisadziyirwe,
Asi kana ndaone’mi
Ndotunhidza kwazvo.

Ndinogoparidza rudo
Nguva dzangu dzose,
zita renyu rindifadze
Panguva yorufu.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.