Methodist Shona Hymn 18

Tora zita rake Jesu
Nourombo hwako hwose,
Rinokupa simba rake
Rokukunda zvirunziro.

   Zita rake rakanaka,
   Mwenje wedu pasi pano,
   Zita rake rakanaka,
   Mwenje wedu pasi pano.


Jesu ndimurwiri wedu,
Ndiye simba redu rose,
Tinokunda zvakaipa
Nero zita rake Jesu.

Kunzwa zita rake Jesu
Tinonyararidzwa kwazvo,
Tinopfugamira pasi
Mwoyo inomuombera.

Mwoyo yadziyirwa kwazvo
Kunzwa zita rake Jesu,
Uyo wakatitambira
wakatipa mwoyo mitsva.

Iro zita rake Jesu,
Rinotipa runyararo
Saka ngatiriyeuke
Nzvimbo dzose tinoenda.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.