Methodist Shona Hymn 19

Iro zita raJesu,
Iguru rine mbiri;
Rinodiwa kudenga,
Rinotyiwa panyika;
Iguru kuvatendi,
Rokudzwa nokuimba.

Iro zita raJesu
Ragam’chirwa nom’tadzi
Rodambura makashu
ASatan okuipa;
Anotenda kwariri
Anomutswa parufu.

Iro zita raJesu
Ndokudza iro roga;
Nomusi wondoenda,
Richarehwa pakufa;
Nero zita raJesu
Ndigoenda kudenga.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.