Methodist Shona Hymn 20

Jesu rufaro rwomwoyo.
Chisipiti choupenyu,
zvenyika hazvitigutse,
Tinodzokera kwamuri.
2. Idi renyu haripere,
Vakumbiri voponiswa,
Vatsvaki vokuwanai,
Imi muri pfuma yavo.

Toravira imi chingwa,
Toda kudya imi chete,
Tonwa imi chisipiti,
Togutsa nyota yomweya.

Isu tisina zororo
Tichazorora kwamuri;
Kukuonai rufaro,
Kukuzivai upenyu.

Garai nesu She Jesu,
Norufaro norugare,
Tandai rima rezvivi,
Mupenyere pasi pose.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.