Methodist Shona Hymn 21

Isu vanhu vapanyika
Ngatigare tichikudza;
Mwari wakatuma Jesu
Kuratidza rudo rwake.

Rumbidzai vanhu mose,
Rumbidzai imi mose.

wakaona tichitadza,
wakationa murufu,
wakatipa Muponisi,
Hezvi nhasi wohupenyu!

Takanga takarasika
Tigere muzvakaipa,
Tisingazive Mponisi,
Asi nhasi tamuwana.

Izwi rake rakasvika
Kunesu takamanikwa;
Takabiswa pane rima,
Tikaiswa pachiedza.

Rumbidzai vanhu mose!
Taponiswa nhasi naye;
Uyai marudzi ose
Muzowana ruponiso.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.