Methodist Shona Hymn 22

Tarirai mudzione
Tsitsi dzake dzakanyanya
Dzakarehwa noM’ponisi
wakafira isu vanhu.

Takanga tiri murima
Tisina chatiedzera;
Taifamba tichitadza
Tisingazive nduramo.

Imi Mwari matitusa
Tsitsi dzenyu dzakakomba
Makatipa Mwana wenyu
wakazotivhenekera.

Tokuvongai She Jesu
Isu vanhu vakaipa,
Makatora kuipa kwedu,
Makakutakura moga.

Imi Mweya woutsvene
Uyai muve nesu tose,
Tiyamurei tidzione
Idzo tsitsi dzakakomba.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.