Methodist Shona Hymn 23

Makasiya ngundu
Noumambo hwenyu
zvamauya pano pasi;
Asi mubetrehem
Makashaya imba
Yokuti muzvarirwe;
Pindai mandiri Jesu,
Mugare mumwoyo wangu.

Vari kudenga
Vakakukudzai
Pakuzvarwa kwenyu Ishe,
Asi makauya
zvakapfavisa
Makazvarwa somurombo;
Pindai mandiri Jesu,
Mugare mumwoyo wangu.

Makauya Jesu
Neizwi benyu
Rokutisunungura,
Asi makazvidzwa
Nokuroverwa
Pamuchinjikwa, Ishe;
Pindai mandiri Jesu,
Mugare mumwoyo wangu

Vari kudenga
Vachakukudzai
Pakukunda kwenyu Ishe;
zvino ndichakunzwai
Muchindidaidza
Kuti nzvimbo iri pano;
Ndichafara kwazvo mumwoyo
Kana mondidaidza.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.