Methodist Shona Hymn 24

Ndiye Mwari Muponisi,
wakaita zvose
Ndiye Mwari Muponisi,
wakakurumbira.

wakava munhu M’ponisi,
Nokuipa kwedu;
wakava munhu M’ponisi,
wakafira isu.

Ane tsitsi Muponisi,
Navari pamhosva;
Ane tsitsi Muponisi,
Navari pakufa.

Ari kuda Muponisi,
Kuzotipindura;
Ari kuda Muponisi,
Kutisunungura.

Ane simba Muponisi,
Rokutiponisa;
Ane simba Muponisi,
Rokutifadzisa.

Ano rudo Muponisi,
Ane tsitsi nesu;
Ano rudo Muponisi,
Ngatimude iye.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.