Methodist Shona Hymn 25

Mununuri ndinomuda
Kuti anondiponisa,
Ndinobiswa pano rufu
Ndinopinzwa paupenyu.

Mununuri ndinomuda
Kuti wandiregerera;
wandiparadzira ropa
wakaripa mhosva yangu.

Mununuri ndinomuda,
Kuti wakandishambidza;
wandibisa zvakaipa,
Nezvitadzo zvangu zvose.

Mununuri ndinomuda,
Kuti wandivhenekera;
wabisa upofu hwangu
wandiburitsira mwenje.

Mununuri ndinomuda
Ndimuperekedzi wangu;
Shoko rake ndiwo mwenje
wokuchenga tsoka dzangu.

Mununuri ndinomuda
Ndiye muyamuri wangu
Kana ndiri pakurwara,
Ndinosimbiswa naiye.

Mununuri ndinomuda
Kuti ndiye simba rangu,
Anokunda dzose hondo,
Dzinonetsa mwoyo wangu.

Mununuri ndiye Jesu,
Rakakomba zita rake;
Ngandikwanisiswe ini.
Pano rununuro rwake.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.