Methodist Shona Hymn 229

Tiri vawadzani, tiri vawadzani,
Mhuri yaJesu Mambo wedu!
Dai tichidana, dai tichidana,
Hakuna usvinu kudenga.

Tinoyamurana, tinoyamurana,
Vatendi vaIshe mukuru;
Tisatsaukane, tisatsaukane,
Hakuna kudaro kudenga.

Tiri hondo imwe, tiri hondo imwe,
Mbirimi dzaMambo mukuru;
Ngatimurwirei nomwoyo mumwewo,
Panzira inoenda kudenga.

Ikoko kudenga pakufara kwedu
Tozovonga Mambo mukuru;
Naiwo masimba anobva kuna She,
Tinosvika nawo kwaari.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.