Methodist Shona Hymn 254

Tiri vana vaMwari,
Isu tiri vakundi;
Nokupfuurisa
Naiye wakatida.

Musimboti ndiJesu,
Isu tiri vakundi;
Tinovimba naye;
Isu tiri vakundi.

Hatitye hukukutu,
Isu tiri vakundi;
Hatitye kurwara,
Isu tiri vakundi.

Hatichatya pakufa,
Isu tiri vakundi;
Kana paupenyu,
Isu tiri vakundi.

Anotinyengeterera,
Isu tiri vakundi;
Pane zvivi zvedu,
Isu tiri vakundi.

Ndiani wotirwisa?
Isu tiri vakundi;
Mwari anotirwira,
Isu tiri vakundi.

Pazvinhu izvi zvose,
Isu tiri vakundi;
Nokupfuurisa
Naiye wakatida.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.