Methodist Shona Hymn 255

Dombondipa meso ndione,
Pauzuru kudenga;
Ndionepo vano utsvene,
Vanofara kunaShe.

zviya zvaiva panyika
Vaichema misodzi;
Vaimanikwa nokuedzwa
Kusina kuzorora.

Ndakabvunza ivo vakundi;
Rabvepi simba renyu?
Vakati: Rabva kuna iye
wakatifira isu.

Vakaona rutsoka rwake
Rwananga paupenyu;
Vakarondedza gwara rake,
Vazorora kudenga.

Ngaarumbidzwe M’tungamiri
Nomuratidzo wake
Kusashaike muteveri
Panero gwara rake.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.