Methodist Shona Hymn 256

Ngatiimbei rwiyo rutsva
Navazhinjizhinji kudenga,
Ndivo vanhu vakadaidzwa
Vakatendeseka.

   Kubwinya nokukurumbidza
   Nesimba ngazvive zvaJesu,
   Gwayana robata ushe
   Hareruya! Amen!


Mwari wedu wesimba rose,
Ndiye wakasika zviripo,
zvikasikwa nokuda kwake;
NdiMambo wazvose,

Mwari ana masimba ose,
Mabasa ake akakura,
Nzira dzake dzakarurama,
NdiShe wamarudzi.

Gwayana rakabayiwa
Ndiye wakatengera Mwari
Vanhu vendimi dzose dzose
Namarudzi ose.

Mwari wedu wesimba rose
wobata ushe. Hareruya!
Ndiye Mambo wamadzimambo.
NdiShe wamadzishe.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.