Methodist Shona Hymn 253

Izwi raShe rakasvika,
Semhodzi ndukunduku;
Yakamera pavhu raShe,
Mhodzi yokururama.

   Ngaikure Tenzi wangu,
   Nesimba noupenyu;
   Ikurire miti yose,
   Mhodzi yokururama.


Izwi raShe rakamera,
Semhodzi m’nyika ino;
Rakaita muti waShe,
Chechi yoMununuri.

Izwi rashe rinofusa
Masimba echarima,
Samasimba emidzimu
Anetsa vana vaShe.

Anobvuma izwi raShe
Angave norufaro;
Rinofusa chakaipa,
Rinopa mweya mutsva.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.