Methodist Shona Hymn 252

Tiri pfumo raShe,
Tin’enda kundorwa,
zvino tasimuka kurwa,
Hondo yaShe Kristu,
Tiri pane ngozi
Asi tinofara
Mwoyo yedu yasimbiswa
NoMutungamiri.

   Tiri pfumo raShe,
   Tinomurumbidza,
   Tinomushandira iye
   Mambo ane mbiri.


Tiri pfumo raShe,
Tine zita rake,
zita rakambonyoriwa
Pam’chinjikwa wake
Rinotipfumisa,
Hatishaye chinhu
Kunyange tarasikirwa,
Nepfuma yapasi.

Tiri pfumo raShe,
Tichazova naye,
Mukati menyatwa dzose,
Ticharambwa sa’ye.
Simudza mureza,
Musi wasedera
Musi wokukundisisa
Kwepfumo raIshe.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.