Methodist Shona Hymn 251

Simukirai Jesu.
Imi varwi vake;
Simudzai m’chinjikwa,
Tirege kukundwa;
Kukunda nokukunda
Tichatungamirwa,
Nemhandu dzichakundwa,
Jesu ndiShe kwazvo.

Simukirai Jesu,
Anotidaidza;
Tiende kunorwisa
Simba rokuipa;
Ngatishandire iye
Nyange pavavengi;
Tive mbirimi dzake
Tigozvidza ngozi.

Simukirai Jesu;
Vimba naye ega;
Iro simba renyama
Rinokundikana;
Shonga nhumbi dzokurwa
Rinda unamate;
Pabasa zvimwe njodzi
Tisashaikwepo.

Simukirai Jesu,
Kurwa kozopera;
Nhasi bishi rehondo,
Mangwana toimba;
Kuwana anokunda
Anopiwa ngundu,
Achagara naMambo
Nokusingapere.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.