Methodist Shona Hymn 250

Fambai vaKristu, somunondorwa,
Munotungamirwa noMuchinjikwa;
Kristu Ishe wedu, Mutungamiri,
Fambai sehondo nesimba rake;
Fambai vaKristu, somundorwa,
Munotungamirwa noMuchinjikwa.

Satan achatiza, anotya kwazvo.
Fambai vaKristu, munogokunda;
Anozungizika namazwi enyu,
Simudzai mazwi, imbai mose.

Inenda sehondo Chechi yaMwari
Tichivatevera vatsvene vose;
Tisatsaukaniswe, muviri mumwe,
Pamwe murutendo, pamwe murudo.

Hunogoparadzwa umambo hwose,
Chechi yake Jesu inogosara;
Simba reHadesi richazokundwa,
Matama aJesu achazadziswa.

Ndizvozvo fambai, fambai nesu,
Rwiyo rwokukunda, ngatiombei,
Kristu Ishe wedu ngaarumbidzwe,
Kwamazuva ose asingapere.

CoPYRIGHT : bY PERMISSIoN oF M ESSRS . J. C URwEN & S oNS , L TD

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.