Methodist Shona Hymn 249

Tiitei savashanu
Vakarindira nemwenje
Dakara masvika,
zvamunotipa mafuta,
Dirai nyasha matiri
Mwenje isadzime.

Tisave nenungo asi
Nokuteura nebasa
Mwenje igadzirwe;
Kuti vatadzi vazhinji
Vadzoke vapinde nesu
Mubira renyu She.

Hatidi kuuya toga
Kubira rapaugere
Tifare tiyeve;
Tiuyise varasiki
Navarwere navaduku
Vagoona imi.

TARISAzVE NzIYo IDzI : 228, 285

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.