Methodist Shona Hymn 248

Kana todyara, She,
Shoko roupenyu,
Richazodiridzwa nemi,
Richanyatsomera.

Nyasha dzichaita
Kukohwa kukuru;
Vazhinji vachazotenda
Nokukukudzai.

Unzai kwatiri
Makomborero, She;
Vashandi vave nesimba,
Vanhu vagodzoka.

Ipai vazhinji
Rudo norufaro;
Rudo runovavandudza,
Vafarire denga.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.