Methodist Shona Hymn 78

Tinovonga Jesu,
Shoko renyu iro
Ramakavimbisa kare
Kuvadzidzi venyu.

Ndinozoti baba
Nomuzita rangu
Atumire Munyaradzi
Pakuenda kwangu.

Chivimbiso chenyu
Takachimirira,
Ngachizadziswe nazvino
Tifadziswe nacho.

Pindai mwoyo yedu
Noruregerero,
Rupedze kusuwa kwose
Nako kutya kwedu.

Uyai Munyaradzi
Namasimba enyu;
Tishambidzwe tizadziswe
Noutsvene hwenyu.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.