Methodist Shona Hymn 79

Chivimbiso choM’ponisi
Asati aenda,
Wakativimbisa Mweya,
Munyaradzi.

Wakaburuka senjiva,
Inovhumbamira
Rurapo rwokunyarara
Wakatipa.

Wakauyazve somoto,
Kuzotikonisa,
Semhepo inovhuvhuta
Yakavanda.

Norunako anouya,
Mushanyi womutsa;
Pano mwoyo wakapfava
Wozorora.

Izwi rake rinonzwika
Kutsiura mhosva;
Rinodzikamisa kutya
Tigarike.

Kururama kwatinako,
Nokukunda kwose,
Nepfungwawo dzoutsvene
Zviri kw’ari.

Mweya mutsvene, wenyasha,
Tinzwirei tsitsi;
Pindai mumwoyo yedu
Mugaremo.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.