Methodist Shona Hymn 80

Simudzai pfungwa dzedu
Mweya woutsvene,
Tifunge zviito zvenyu,
Tidzidzise nazvo.

Zuva rokuuya kwenyu
Ngaripamhidzwezve;
Kuti iwo moto wenyu
Usvike kwatiri.

Tambanudzai ndimi dzedu
Dziparidze imi
Pisai nayo mwoyo yedu
Idanane nemi.

Kusangana kwamashoko
Takakumirira;
Uyai Mweya woutsvene
Itai basa pano.

Uyai nesimba zvikuru
Zadzai iyi nzvimbo;
Tigonzwa masimba enyu
Nokuita kwawo.

Todokwairira imi
Mweya woutsvene;
Inzwai miteuro yedu
Mutiburukire.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.