Methodist Shona Hymn 231

Tinouya kuna Mwari
wavadzibaba vedu;
Tinogara mumaoko
Mavakagara ivo;
Tinoisa kurumbidza,
Tinotsvaka uso hwake,
Savatsvene vakare.

Uyu wakatungamira,
Achi’kutungamira,
Uyu wakavadzivira,
Achiri kudzivira;
Ngoni dzakavandudza
Vatadzi vasine simba
Dzinotivandudzawo.

zvivi zvakavaderedza
zvichi’kutiremera;
Saivo tinobvumira
Nyadzi dzemwoyo yedu;
Saivo tinoteura
Kuna Mwari anotinzwa
Anotiropafadza.

Rufaro rwavo norwedu,
Rufaro rumwe chete,
Mweya waiva mavari,
Agere matiriwo.
Rwiyo rwakabva kwavari,
Tinorupfuudza mberi
Rwiyo rusingapere.

Imi vatsvene mouya.
Imbai rwiyo urwo,
Imbai rwiyo rwenhaka,
Rwiyo rusingapere;
Garai mumaoko aShe,
Mugam’chire ngoni dzake

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.