Methodist Shona Hymn 65

Tinofara nhasi,
Isu tinotenda,
Tirumbidze Ishe wedu
Nokumuka kwake.

Achiri mupenyu
Nyamba wakambofa;
Guva, kukunda kuripi?
No’turu hwokufa?

Rose basa rake,
Rose wakapedza,
Ruponiso rwawanikwa,
Toponiswa tose.

Farai vaKristu
Hoyo, Mambo wedu;
Ngaaberekwe mapudzi
orutendo rwedu.

Ikoko kudenga
Ari kutishuva;
Nokumuka kwaShe wedu
Nesu tichamuka.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.