Methodist Shona Hymn 64

Kristu wamuka nhasi! wamuka kwazvo!
Kristu wamuka nhasi! wamuka kwazvo!
   Ngavafare vanhu vose.
   Ngavaimbe pamwe chete,

Farai wamuka! Farai wamuka!
Hareruya! Hareruya! Hareruya! Amen.

Kristu wamuka nhasi! wamuka kwazvo!
Kristu wamuka nhasi! wamuka kwazvo!
   basa guru rakapera,
   Mharadzi yakaparadzwa,

Rufu rwazokundwa, rufu rwazokundwa.
Hareruya! Hareruya! Hareruya! Amen.

Kristu wamuka nhasi! wamuka kwazvo!
Kristu wamuka nhasi! wamuka kwazvo!
   Watakura kuipa kwedu,
   Tose tinowana tsitsi.

Hozana kwaari! Hozana kwaari!
Hareruya! Hareruya! Hareruya! Amen.

Kristu wamuka nhasi! wamuka kwazvo!
Kristu wamuka nhasi! wamuka kwazvo!
   Ngavaimbe vanhu vose,
   Ngavaimbe norufaro
,
Nziyo dzakanaka, nziyo dzakanaka,
Hareruya! Hareruya! Hareruya! Amen

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.