Methodist Shona Hymn 63

Mukati meguva,
Jesu M’ponisi,
Wagarira musi,
Jesu Ishe.

   Wamuka Jesu Ishe,
   Navavengi vakakundiwa.
   Wamuka mukundi kuvashakabvu,
   Achagara nesu kusingapere;
   Wamuka! wamuka!
Hareruya! wamuka!


Vakarinda nhando,
Jesu M’ponisi,
Ibwe rave nhando,
Jesu Ishe.

Haanakuora,
Jesu M’ponisi,
Kufa kwakakundwa,
Jesu Ishe.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.