Methodist Shona Hymn 62

Kurwa nedzivo zvazopedzwa;
zvino Kristu wava Mukundi;
Nziyo dzorukudzo dziimbwe
   Hareruya!

Mhandu yakarwa, asi Kristu
wakaparadza hondo dzayo:
zvino kuwai nokufara:
   Hareruya!

Misi yokuchema yapera
Jesu She wamuka parufu;
Rukudzo kuna She mupenyu;
   Hareruya!

Ishe, nedambudziko renyu,
Tisunungurei pazvivi,
Kuti tigorarama nemi:
   Hareruya!

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.