Methodist Shona Hymn 66

Nomusi weSvondo
Ishe wakamuka
Jesu wabuda muguva
Ishe wokudenga.

Kwakakundwa kufa,
Ratorerwa guva,
Wakamuka Muponisi;
Shumai mashoko.

Farai vatendi
Imbai ngirozi
Wakakoniswa Satani,
NaShe asingafe.

Onai vatsvene!
Iro guva raShe
Rasara rega, wamuka
Wakaenda Ishe.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.